Pramonės skaitmeninimas

UAB „Plastis“

  

UAB „Plastis“ įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų diegimas įmonės gamybiniuose procesuose ”, kuris yra finansuojamas, 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ lėšomis.

   UAB „Plastis“ savo veiklą pradėjo 1991 m. nuo plastikinių pakabų rūbams gamybos. Augant plastikinės pakuotės paklausai, dalis gamybos pajėgų buvo
perorientuotą į plastikinių kibirų gamybą. Vis labiau auganti plastikinės taros paklausa nulėmė tai, kad dabar pagrindinė įmonės veikla būtent ir yra plastikinės
taros gamyba ir tiekimas maisto produktų ir ne maisto produktų pramonei.
Siekdama diegtis inovatyvius sprendimus gamybos procesuose, didinti darbo našumą, produkcijos kokybę, UAB „Plastis“ inicijuoja projektą
„Skaitmeninimo technologijų diegimas įmonės gamybiniuose procesuose“, kurio metu numatoma gamybos procese įdiegti skaitmenines technologijas. Šiostechnologijos leis užtikrinti aukštą inovatyvių produktų kokybę, padidinti darbo našumą, sumažinti gamybos kaštus.

 

Įgyvendinamas projektas:
– Padidins kitų suinteresuotų šalių poreikį inovacijų diegimui (valdomų automatizuotu būdu);
– Skatins kitų įmonių investavimą į inovacijų diegimą;
– Skatins kitas įmones, turinčias panašius tikslus, kooperuotis į bendrus projektus;
– Padės paskatinti makroregioninius inovacijų procesus;
– Paskatins pažangias, tarp sektorines ir tarp regionines partnerystes, apimančias susijusias pramonės šakas;
– Padės Baltijos jūros regionui tapti patraukliu regionu partnerystei ir bendradarbiavimui su kitais stipriais novatoriškais regionais pasaulyje, o tai padės
Baltijos jūros regiono įmonėms didinti savo pasaulinį konkurencingumą;

  

  Projektas tiesiogiai prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslų numatytų politinėje srityje „Inovacijos“. Įgyvendinamas
projektas padidins pasaulinę konkurenciją inovacijų srityje bei užtikrins Baltijos jūros regiono ekonomikos augimą. Inovatyvių produktų gamyba yra
pagrindinis veiksnys skatinantis ekonomikos klestėjimą ir produktyvumą, o projekto metu gaminamas produktas yra į rinką orientuota inovacija. Didėjant
tarptautinei konkurencijai įmonės dažniausiai ieško inovatyvių produktų, kurie gaminami pasitelkiant inovatyvias modernias technologijas, kas atveria
galimybę kurti stipresnius ir pasauliniu mastu labiau konkurencingus produktus. Tokių produktų gamyba įgalina bendradarbiavimą bei formuoja stipresnius
ryšius visame Baltijos jūros regione ir pasaulyje.
   

  Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano patvirtinimo“
antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį
bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių
paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“ įgyvendinimo.

 

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 586.313,00 Eurų. iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų skirta parama – 258.112,72 Eurų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželis – 2022 m. lapkritis.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
info@plastis.lt
+370 45 429607